MENU

I Algemene voorwaarden

1.1. Toepasselijkheid

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes afkomstig van Extended Solutions, alsmede op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Extended Solutions.

1.1. Toepasselijkheid

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes afkomstig van Extended Solutions, alsmede op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Extended Solutions.

1.2. Totstandkoming overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand door de bestelling door de opdrachtgever via de website van Extended Solutions en/of schriftelijke bestelling en aanvaarding van de bestelling door Extended Solutions. De aanvaarding door Extended Solutions geschiedt door toezending van een schriftelijke bevestiging van de bestelling per e-mail.

1.3. Prijzen en tarieven

1.3.1. Tenzij schriftelijk anders vermeld, zijn de door Extended Solutions opgegeven prijzen en tarieven steeds exclusief B.T.W. en omzetbelasting. 1.3.2. Extended Solutions is gerechtigd haar prijzen en tarieven door middel van een schriftelijke kennisgeving aan opdrachtgever periodiek aan te passen. Indien opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een door Extended Solutions aangekondigde verhoging, dan is opdrachtgever gerechtigd binnen 7 dagen de overeenkomst schriftelijk op te zeggen. 1.3.3. De wijzigingen in prijzen en tarieven tot 10% worden geacht stilzwijgend te worden geaccepteerd en behoeven niet als zodanig te worden vermeld. 1.3.4. Bij overschrijding van enige betalingstermijn is Extended Solutions gerechtigd om, zonder dat daartoe een nadere aanmaning of ingebrekestelling is vereist, over het openstaande bedrag de wettelijke rente aan de klant in rekening te brengen. Tevens is Extended Solutions per aanmaning gerechtigd administratiekosten in rekening te brengen. 1.3.5. Bij gebreke van tijdige betaling is Extended Solutions gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

1.4. Termijnen

1.4.1. Opgave van de afleveringstermijnen, dan wel van enige andere termijn, waarbinnen Extended Solutions aan haar verplichtingen moet voldoen, wordt naar beste weten gedaan, maar deze opgave zal nimmer een fatale termijn zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is bedongen. 1.4.2. In geval van niet tijdige levering of nakoming dient opdrachtgever Extended Solutions schriftelijk aan te manen, waarbij aan Extended Solutions alsnog een redelijke verlenging van de leveringstermijn wordt toegestaan. Eerst indien deze termijn wordt overschreden, is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden voor zover nog geen levering heeft plaatsgevonden, zonder dat Extended Solutions overigens in dat geval tot schadevergoeding gehouden zal zijn.

1.5. Aansprakelijkheid

1.5.1. De aansprakelijkheid blijft steeds beperkt tot het bedrag, dat voor de schade veroorzakende prestatie in rekening is gebracht of bij duurovereenkomsten tot een factuurbedrag over een periode van maximaal zes maanden. In geen geval zal de in dit lid bedoelde schadevergoeding meer bedragen dan € 2.500,00. 1.5.2. Extended Solutions zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, die het gevolg is van: · en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens afkomstig van opdrachtgever. · verlies van gegevens. Opdrachtgever zal zorgdragen voor back-ups van bestanden, respectievelijk kopieën van andere gegevens, die door opdrachtgever aan Extended Solutions ter beschikking worden gesteld. · iedere tekortkoming van opdrachtgever bij de naleving van zijn verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van en voldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst. Indien de in de in dit lid genoemde omstandigheden leiden tot aanspraken van derden jegens Extended Solutions, zal opdrachtgever Extended Solutions hiervan vrijwaren. 1.5.3. Extended Solutions is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, schade door bedrijfsstagnatie. 1.5.4. Extended Solutions zal niet aansprakelijk worden gesteld, indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks een derde dan wel zijn verzekeringsmaatschappij aan te spreken.

1.6. Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan Extended Solutions niet in staat is haar verplichtingen jegens opdrachtgever na te komen. Tot die omstandigheden worden in ieder geval gerekend, storingen in de diensten of netwerken van derden en uitval van de elektriciteitsvoorziening aan Extended Solutions.

1.7. Privacy

Extended Solutions onthoudt zich van het inzien van e-mail en/of bestanden van klanten en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij Extended Solutions hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, dan wel in het geval de klant handelt, of wordt vermoed te handelen, in strijd met deze algemene voorwaarden.

1.8. Forumkeuze en toepasselijk recht

1.8.1. Op iedere overeenkomst tussen Extended Solutions en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het Weens koopverdrag. 1.8.2. Alle geschillen met betrekking tot, voortvloeiende uit, of verband houdende met door Extended Solutions gedane offertes en met Extended Solutions gesloten overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank te Amsterdam, behalve indien het geschil behoort tot de competentie van de Kantonrechter. Dit beding strekt uitsluitend ten behoeve van Extended Solutions.

II Hosting en domeinregistratie

2.1. Extended Solutions biedt hosting-diensten aan, waaronder wordt verstaan:

2.1a. Het ter beschikking stellen van een hosting-account met een vooraf vastgestelde hoeveelheid schijfruimte en dataverkeer, onder andere voor het plaatsen van een of meer webpagina's. Extended Solutions stelt de schijf- en dataruimte steeds ter beschikking voorzover de klant de door hem gestelde hoeveelheid nog niet overschreden heeft. De afnemer zal de beschikbaarheid van de schijf- en dataruimte zelf in de gaten houden; 2.1b. Het in stand brengen en houden van verbindingen die via het systeem van Extended Solutions met het internet gemaakt kunnen worden inclusief het ter beschikking stellen van de website voor raadpleging op het internet; 2.1c. Het verzorgen van/ter beschikking stellen van uitwijkdiensten, indien gebruik c.q. de bereikbaarheid van de website ten gevolge van enige andere oorzaak blijvend onmogelijk is; 2.1d. Het leveren van gebruiksondersteuning.

2.2. Domeinnaamregistratie

2.2.1. Extended Solutions zal - indien nodig - de voor de website benodigde domeinnaam of namen aanvragen (bijvoorbeeld bij de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland, SIDN). 2.2.2. Indien om wat voor reden dan ook deze overeenkomst wordt beƫindigd en de hosting-diensten door een andere hosting provider overgenomen worden, zal Extended Solutions alle medewerking verlenen bij de verhuizing van het domein naar een andere hosting provider. 2.2.3. Bij gebreke van tijdige betaling is Extended Solutions gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en eventueel domeinnaam of namen voor eigen exploitatie te gebruiken.

2.3. Verplichtingen afnemer

1. Afnemer zal door het gebruik van de hosting-dienst van Extended Solutions geen rechten van derden schenden, zich niet onfatsoenlijk of in strijd met de goede zeden of openbare orde gedragen en niet in strijd met wettelijke bepalingen handelen. In het bijzonder zal de afnemer: · de intellectuele eigendomsrechten van derden eerbiedigen; · geen informatie met een racistische inhoud verspreiden; · geen informatie met een discriminerende inhoud verspreiden; · niet sexueel intimideren of op andere wijze personen lastig vallen; · niet in strijd met wettelijke bepalingen gegevens verspreiden; · zich geen toegang trachten te verschaffen tot computersystemen waarvoor u niet geautoriseerd bent; · niet ongevraagd in grote aantallen op het internet berichten met dezelfde inhoud posten of verzenden via e-mail (beter bekend als SPAM); · geen virussen verspreiden; · niet zodanig gebruik maken van de dienst dat daardoor de juiste werking van de computersystemen van Extended Solutions wordt verhinderd; · geen illegale content beschikbaar stellen in welke vorm dan ook (b.v warez, linken en doorverwijzingen). · niet gebruik maken van CJ, TGP en andere misleidende traffic exchange programma's; · niet gebruik maken van script/programma's waarvan bekend staat dat deze veel resources van de computersystemen van Extended Solutions vergen; · geen harde porno verspreiden (erotische content word wél toegestaan). 2.3.2. Indien afnemer, naar het oordeel van Extended Solutions, handelt in strijd met de verplichtingen zoals vastgelegd in lid 1 van dit artikel, of overigens oneigenlijk gebruik maakt van de dienst van Extended Solutions, is Extended Solutions gerechtigd met onmiddellijke ingang de hosting-dienst te blokkeren, zonder dat Extended Solutions tot enige schadevergoeding gehouden is. 2.3.3. Het is afnemer toegestaan de diensten van Extended Solutions ter beschikking te stellen aan derden. Daarbij zullen de voorwaarden gelden zoals deze gelden tussen Extended Solutions en afnemer. Indien Extended Solutions onverhoopt mocht constateren dat een derde in strijd handelt met de onderhavige voorwaarden, is Extended Solutions gerechtigd de hosting-account van afnemer te blokkeren.

Contact

Naam:
E-mail:
Bericht:
Alle vragen zijn vrijblijvend en welkom.
Extended Solutions

Tarweveld 5 6658LH Beneden-Leeuwen

KvK 302 289 59

BTW NL12 643 6162 B01

IBAN NL49 INGB 0003 5054 94

info@extended.solutions